Ekstraordinær generalforsamling

Med hjemmel i SK Speeds lover § 17 (1) bokstav b) har hovedstyret i SK Speed d.d. vedtatt å innkalle til

E k s t r a o r d i n æ r  g e n e r a l f o r s a m l i n g

torsdag den 18. desember 2014 kl. 19.00

i Grorud samfunnshus

med følgende dagsorden:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede

2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Medlemskontingent.
Forslag til VEDTAK: Medlemskontingenten for barn økes fom. 2015 fra kr. 150,- til kr. 200,- pr. år.

5. Valg av revisor.
Forslag til VEDTAK: Hovedstyret gis fullmakt til å engasjere registrert eller statsautorisert revisor for regnskapsåret 2014.

6. Valg av kontrollkomité.
Forslag til VEDTAK: Kontrollkomitéen trer i funksjon fra det tidspunkt hovedstyret engasjerer revisor for regnskapsåret 2014.
Forslag til valg: Harald Lilleby og Hans Jacob Lilleby

* * *

I henhold til SK Speeds lov § 6 (1) er det bestemt at for å ha stemmerett må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

SK Speed antas for 2014 å nå en omsetning som iht. loven § 12 (2) jf. NIFs lov § 2-11 medfører krav om registrert eller statsautorisert revisor. I henhold til de samme bestemmelser skal det da også velges en kontrollkomité. De foreslåtte medlemmer av kontrollkomitéen er de samme som ved siste ordinære generalforsamling ble valgt til revisorer.

Oslo, tirsdag den 2. desember 2014

For SK Speed

Ola Viken
Hovedstyrets leder