Generalforsamling 7. mai 2013

Årets generalforsamling avholdes tirsdag 7. mai kl. 18.30 i Grorud Samfunnshus.

Foruten å velge klubbens hovedstyre, vil generalforsamlingen også godkjenne klubbens regnskaper og fastsette budsjetter for klubben og undergrupper (svømmegruppe, fotballgruppe). Ny lov for SK Speed vil også bli vedtatt av årets generalforsamling.
Generalforsamlingen er innkalt av styret med minst én måneds varsel på idrettslagets internettside. Sakslisten er slik:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede.

2. Godkjenning av innkallingen, saklisten (og forretningsorden).

3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandling av idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. (Lagt ut som eget vedlegg)

5. Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand. (Se eget utlagt vedlegg).

6. Behandling av innkomne forslag og saker.

6.1 Ny lov for SK Speed (styrets forslag er lagt ut som eget vedlegg).

6.2 Fullmakt til hovedstyret til eventuelt å korrigere loven etter krav fra Idrettsforbundet (se eget vedlegg).

7. Fastsettelse av medlemskontingenten. (Det er ikke foreslått endringer i dagens kontingenter.)

8. Vedta idrettslagets budsjett (se eget utlagt vedlegg).

9. Behandling av idrettslagets organisasjonsplan. (Styrets forslag er lagt ut som eget vedlegg).

10. Valg (styrets forslag er utlagt som eget vedlegg):

a) Leder (for 1 år) og nestleder (for 2 år)

b) 5 styremedlemmer (3 for 1 år og 2 for 2 år) og 2 varamedlemmer (for 1 år)

c)

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste generalforsamling.

Saksdokumentene til møtet er gjort tilgjengelige her:

https://www.dropbox.com/sh/isl4kmmaa3mbt1d/2fIQ4-EO_W

Dersom du har problem med å åpne dokumentene i IE, så last dokumentet ned til din pc.
For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, ha vært medlem av SK Speed i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Hovedstyret
28.04.2013″